Raymarines standardgarantipolitik

Raymarines standardgarantipolitik

Raymarines standardgaranti gælder for alle Raymarine-produkter (undtagen hvor det er udtrykkeligt udelukket i denne politik).

Introduktion

LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT; DET INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER OM DÆKNING I HENHOLD TIL DENNE STANDARDPOLITIK, KUNDENS FORPLIGTELSER OG ANDRE VIGTIGE VILKÅR, BETINGELSER, UNDTAGELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER.

Disse vilkår og betingelser er udarbejdet på engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske udgave af disse vilkår og betingelser og en eventuel oversættelse, er den engelske version gældende.

1 - Definitioner

"Raymarine"henviser til Raymarine UK Limited eller et af dets tilknyttede selskaber som identificeret i ordrebekræftelsen.
"Bekræftelsen"henviser til salgsordrebekræftelsen eller ordrebekræftelsen udstedt af Raymarine til køber og bekræfter det/de bestilte produkt(er), priser og andre relevante vilkår for transaktionen.
"Produkt(er)"henviser til alle Raymarine-produkter med undtagelse af FLIR-brandede produkter eller som udtrykkeligt udelukket i dette dokument.
"Raymarine-forhandler"henviser til en godkendt Raymarine-forhandler. En liste over disse kan findes på https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer
"Raymarine OEM"henviser til en producent af originalt udstyr, som installerer Raymarine-produktet på et nyt fartøj og som er en bådebygger, der er autoriseret af Raymarine.
"Specifikation"henviser til de specifikationer, der er leveret til køber med eller i produktet og/eller offentliggjort på Raymarines hjemmeside for den gældende version af produktet.
"Oprindelig kunde"henviser til den dato, hvor det nye fartøj (med Raymarine-produkter installeret af en Raymarine OEM) første gang leveres til den første detailkunde.
"Erstatningsprodukt under standardgarantien"henviser til et produkt, der leveres som erstatning for et defekt produkt under denne standardgaranti.
"Renoveret Raymarine-produkt"henviser til et produkt, der er blevet repareret eller ombygget og fuldt testet af Raymarine for at sikre, at det opfylder alle produktspecifikationerne, men som kan have observerbare kosmetiske fejl, men hvor sådanne fejl ikke påvirker produktets ydeevne i overensstemmelse med specifikationen.
"Kvalificeret produkt"henviser til alle Raymarine-produkter med undtagelse af de trådløse instrumentdisplays og håndholdte produkter, der er installeret af en Raymarine OEM og/eller registreret af en Raymarine-forhandler som berettiget til standardgarantien om bord.
"Køber"

henviser til enhver, der køber Raymarine-produkter hos Raymarine. Raymarine giver garanti på produkter købt direkte fra:

(1) Raymarine; eller

(2) en Raymarine-forhandler; eller

(3) en Raymarine OEM.


2 - Raymarines standardgaranti

Raymarines standardgaranti gælder for alle Raymarine-produkter (undtagen hvor det er udtrykkeligt udelukket i dette dokument).

Raymarine giver garanti på produkter købt direkte fra:

 1. Raymarine; eller
 2. en Raymarine-forhandler; eller
 3. en Raymarine OEM.

Med forbehold for de betingelser og undtagelser, der er beskrevet i dette dokument, garanterer Raymarine, at produktet/produkterne i alle væsentlige henseender vil være i overensstemmelse med specifikationerne på salgstidspunktet og vil være fri for defekter i materiale og udførelse ved korrekt brug og service i overensstemmelse med specifikationerne i en periode på to (2) år fra enten:

 1. den dato, hvor produktet/produkterne blev købt af køberen, eller
 2. den dato, hvor fartøjet oprindeligt blev leveret til detailkunden (i tilfælde af produktet/produkterne installeres på et nyt fartøj af en Raymarine OEM).

Købers eneste retsmiddel, og Raymarines eneste erstatningsansvar, for eventuelt brud på denne standardgaranti er at erstatte eller reparere et eventuelt produkt, hvilket i mangel af gældende lov om det modsatte, skal være købers eneste og eksklusive retsmiddel for eventuelt brud på garantien.

I nogle lande og for de fleste produkter tilbyder Raymarine også en garantiombytningsservice og en garanti ombord. Disse tjenester, når de er tilgængelige, er designet til at hjælpe med at minimere nedetiden for produkter, der kan kræve reparation under standardgarantien.

Denne standardgaranti omfatter ikke uforudsigelige hændelser eller hændelser uden for Raymarines rimelige kontrol, og hvor Raymarine er uden skyld og ikke har været uagtsom, herunder, men ikke begrænset til, force majeure, handlinger fra statslige myndigheder, terrorisme, brande, oversvømmelser, storme, eksplosioner, optøjer, naturkatastrofer, krige og sabotage.

RAYMARINE GIVER INGEN ANDEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL PRODUKTET/PRODUKTERNE, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG AT DE IKKE KRÆNKER EVENTUELLE RETTIGHEDER. 

RAYMARINE FRASKRIVER SIG YDERLIGERE UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTIDÆKNING, HVOR DEN PÅSTÅEDE IKKE-OVERENSSTEMMELSE SKYLDES NORMALT SLID, KOSMETISKE FEJL, HERUNDER RIDSER OG BULER, ÆNDRING, MODIFIKATION, REPARATION, FORSØG PÅ REPARATION, FORKERT BRUG, FORKERT VEDLIGEHOLDELSE, FORKERT INSTALLATION, FORSØMMELSE, MISBRUG, FORKERT OPBEVARING, HØJTRYKSVASK, FORSENDELSESSKADE, KORROSION, MANGLENDE OVERHOLDELSE AF PRODUKTINSTRUKTIONER, SKADER (UANSET OM DE ER FORÅRSAGET AF UHELD ELLER ANDEN MÅDE) ELLER ENHVER ANDEN FORKERT HANDLING ELLER HÅNDTERING AF PRODUKTERNE FORÅRSAGET AF ANDRE END RAYMARINE ELLER RAYMARINES GODKENDTE SERVICEFORHANDLER.

DETTE DOKUMENT INDEHOLDER HELE GARANTIAFTALEN MELLEM KØBER OG RAYMARINE OG ERSTATTER ALLE TIDLIGERE GARANTIFORHANDLINGER, AFTALER, LØFTER OG FORSTÅELSER MELLEM KØBER OG RAYMARINE.

DENNE GARANTI MÅ IKKE ÆNDRES UDEN RAYMARINES UDTRYKKELIGE SKRIFTLIGE SAMTYKKE.

DEN GÆLDENDE GARANTI KAN IKKE UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE EN KØBERS LOVBESTEMTE RETTIGHEDER ELLER FORBRUGERGARANTIER, DA SÅDANNE IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES UNDER GÆLDENDE LOV ELLER NATIONAL LOVGIVNING.

Din købsdokumentation er vigtig. Opbevar den på et sikkert sted. Hvis du får brug for garantiservice, vil dit købsbevis være påkrævet. 

Raymarines produkter er ikke en erstatning for at besidde og udøve uafhængig dømmekraft og de færdigheder, der er nødvendige for en sikker og effektiv drift af et fartøj eller en søfartsaktivitet.


3 - Undtagelser

UDOVER ALLE ANDRE VILKÅR, BETINGELSER, BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER, DER ER SPECIFICERET I DETTE DOKUMENT, ER RAYMARINE IKKE ANSVARLIG FOR, OG GARANTIEN DÆKKER IKKE NOGEN AF FØLGENDE:

 1. PRODUKTER, DER ANVENDES TIL ANDRE FORMÅL END MARINEAKTIVITET ELLER UDEN FOR HAVMILJØER ELLER SOM ELLERS ANGIVET I SPECIFIKATIONEN;
 2. RAYMARINE GARANTERER IKKE FOR PRODUKTER, DER ER BEREGNET SOM FORBRUGSVARER ELLER UDSKIFTNING, INKLUSIVE (UDEN BEGRÆNSNING) SIKRINGER, BATTERIER, DREV, HALEHOLDERE, LØBEHJUL, LØBEHJULSLEJER OG LØBEHJULSAKSLER;
 3. PRODUKTER, HVOR SERIENUMMERET ER BLEVET ÆNDRET, SKJULT ELLER MANGLER;
 4. FEJL ELLER DEFEKTER VED TREDJEPARTSSOFTWARE ELLER -TJENESTER, DER LEVERES MED ELLER ER TILGÆNGELIGE VIA PRODUKTET;
 5. FEJL I ET PRODUKT, DER IKKE SÆLGES UNDER RAYMARINE-MÆRKET (SOM LEVERES MED STANDARDGARANTIEN LEVERET AF DETS PRODUCENT);
 6. RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL, SOFTWAREREVISIONER ELLER OPDATERINGER, JUSTERING/KALIBRERING, TESTSEJLADS ELLER IDRIFTSÆTTELSE;
 7. GENDANNELSE ELLER ERSTATNING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, DER ER LAGRET PÅ ET PRODUKT; 
 8. ALLE TILKNYTTEDE OMKOSTNINGER HERUNDER (UDEN BEGRÆNSNING) AFGIFTER, REJSE ELLER TRANSPORT, AFMONTERINGS- ELLER GENINSTALLATIONSOMKOSTNINGER FOR PRODUKTET (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, AFMONTERINGS- OG GENINSTALLATIONSOMKOSTNINGER FOR TRANSDUCEREN) OPSTARTS- ELLER DOCKINGGEBYRER, TRANSPORT, FORSENDELSES- ELLER SLÆBEGEBYRER, KOMMUNIKATIONSGEBYRER, INDKVARTERING ELLER UNDERHOLD, TOLD, ELLER ANDRE DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED UDSKIFTNING AF ET PRODUKT, SOM ALLE ER KUNDENS ANSVAR; OG/ELLER
 9. FORSKELLE I MATERIALER, FARVE ELLER STØRRELSE, DER KAN FINDES MELLEM EGENTLIGE PRODUKTER OG BILLEDER, ELLER BESKRIVELSER AF SÅDANNE PRODUKTER I ANNONCER, LITTERATUR ELLER PÅ INTERNETTET.


4 - Tre års udvidet standardgaranti

Medmindre det er aftalt skriftligt med Raymarine, er standardgarantierstatninger af produkter, renoverede Raymarine-produkter og produkter, der bruges til almindelige kommercielle, militære, retshåndhævende eller relaterede formål, ikke kvalificeret til den 3-årige udvidede standardgaranti.

Du kan opgradere den 2-årige standardgaranti til en 3-årig udvidet standardgaranti uden ekstra omkostninger ved at registrere alle nye produkter inden for 90 dage fra den dato, hvor produktet først blev købt af køberen eller af den oprindelige kunde.

I løbet af denne udvidede standardgaranti vil Raymarine efter eget skøn reparere eller udskifte produktkomponenter i overensstemmelse med standardgarantien beskrevet i afsnit 2.

Efter vellykket registrering af produktet inden for 90-dages perioden gælder den 3-årige udvidede standardgaranti. 

Hvis den udvidede standardgaranti gælder for dig, vil Raymarine ikke debitere dig for dele eller arbejde for gyldige standardgarantireparationer eller gyldige erstatninger. Imidlertid er omkostningerne til transport af dit kvalificerende produkt til Raymarine til reparation eller erstatning dit ansvar og dækkes ikke af Raymarine.

Ved at registrere dit produkt hos Raymarine på https://customer.flir.com/ProductRegistration/Register vil du modtage vigtige produktmeddelelser, opdateringer og anden information, der har til formål at forbedre brugen og glæden ved dit produkt.

Hvis du fremsætter et krav under den 3-årige udvidede standardgaranti, skal du fremvise købsbevis og bevis for produktregistreringen.


5 - Procedurer for reparationer og ombytninger ifølge standard og udvidet garanti

For at være berettiget til standardgarantireparationer eller erstatning skal køber underrette Raymarine inden for 30 dage efter at have opdaget en defekt i materialer eller udførelse, som påvirker produktets ydeevne i overensstemmelse med specifikationen.

Før køber kan returnere et produkt under standardgarantien, skal køber først indhente et meddelelsesnummer fra Raymarine gennem Raymarines kundeportal på: https://customer.Raymarine.com/Repairs. For at få meddelelsesnummeret skal køber fremlægge et originalt købsbevis og produktets serienummer. Køber er alene ansvarlig for at overholde alle instruktioner fra Raymarine, herunder, men ikke begrænset til, at pakke produktet forsvarligt til forsendelse til Raymarine og for alle emballerings- og forsendelsesomkostninger. Køber kan vælge forsendelsesservicen "Brug FLIR-kurer" ved bestilling af en standardgarantireparation på Raymarines kundeportal, hvor køberen så ikke vil blive opkrævet forsendelsesomkostninger, hvis produktet viser sig at være inden for en kvalificerende standardgaranti. Raymarine betaler for returnering til køber for ethvert produkt, som Raymarine reparerer eller erstatter under standardgarantien.

Sørg for at fjerne alt tilbehør og personlige oplysninger (såsom søkort og solskærme) fra produktet, der returneres. Raymarine påtager sig intet ansvar for mistet tilbehør, der returneres med dit produkt. Sørg for, at alle data (som f.eks. waypoints) er sikkerhedskopieret. Ompak produktet sikkert til forsendelse, og vedlæg meddelelsesnummeret fra Raymarines kundeportal i pakken, sammen med det produkt, der returneres.

Raymarine forbeholder sig retten til efter eget skøn at bestemme, om et returneret produkt er dækket af denne standardgaranti. Hvis Raymarine efter eget skøn bestemmer, at et returneret produkt ikke er dækket af standardgarantien eller på anden måde er udelukket fra standardgarantien, kan Raymarine opkræve køber et rimeligt ekspeditionsgebyr og returnere produktet til køber på købers regning, eller kan tilbyde køber muligheden for at håndtere produktet som en returnering uden garanti.

For fuldstændig information om fejlfinding af dit produkt, før du returnerer det under standardgarantien, og for information om, hvordan og hvor dit produkt skal returneres, hvis standardgarantien er påkrævet, anbefales det at kontakte din lokale certificerede Raymarine-forhandler ved at besøge https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer.

Raymarine er ikke ansvarlig for produkter, der går tabt eller bliver beskadiget under forsendelse, og alle forsendelses-, forsikrings- og toldomkostninger er udelukkende kundens eget ansvar. Raymarine anbefaler på det kraftigste, at du forsikrer ethvert produkt, der returneres til Raymarine under standardgarantien.


5.1 Udskiftning under garanti

Raymarines garantiombytningsservice er kun tilgængelig gennem en certificeret Raymarine-forhandler. I en gyldig standardgarantiperiode eller en udvidet garantiperiode kan Raymarines garantiombytningsservice give dig mulighed for på forhånd at modtage et garantiombytningsprodukt fra Raymarine fra den certificerede Raymarine-forhandler, der vil returnere garantiproduktet til Raymarine. For at kvalificere dig til garantiombytningsservicen skal du forsyne den certificerede Raymarine-forhandler med:

(i) Købsbevis, der inkluderer dato og sted for køb;

(ii) Produktets serienumre; og

(iii) En kopi af din produktregistrering, hvis du er kvalificeret til 3-års udvidet standardgaranti.

Ethvert produkt, der repareres eller udskiftes under standardgarantien, er dækket i 180 dage fra datoen for returnering fra Raymarine eller i resten af den gældende standardgaranti, alt efter hvad der er længst.


6 - Garanti om bord

Garanti om bord er en bekvem måde at få dit Raymarine-produkt repareret eller udskiftet af en certificeret Raymarine-forhandler uden først at skulle fjerne produktet fra dit fartøj.


6.1 - Produkter under standardgarantien, der er berettiget til garanti om bord

Bortset fra trådløse instrumentdisplays og håndholdte produkter er alle produkter, der er installeret af en Raymarine OEM og/eller registreret af en certificeret Raymarine-forhandler, berettiget til garanti om bord uden ekstra omkostninger i den begrænsede standardgarantiperiode eller den udvidede begrænsede standardgaranti, der gælder for dig som beskrevet i denne Raymarine-standardgaranti ("berettiget produkt").


6.2 Kvalificering af et berettiget produkt til garanti om bord

Med forbehold for følgende betingelser, begrænsninger og undtagelser for at kvalificere et produkt, der er berettiget til garanti om bord uden yderligere omkostninger:

(i) Det berettigede produkt skal være installeret på et fartøj, der befinder sig inden for to timers rejse tur-retur med bil fra en certificeret Raymarine-forhandler (medmindre det er specifikt godkendt af Raymarine skriftligt);

(ii) der skal være bekræftelse af, at det kvalificerede produkt er installeret af en certificeret Raymarine-forhandler eller en autoriseret OEM;

(iii) det kvalificerede produkt skal være købt og installeret inden for samme geografiske Raymarine-region.  De tre geografiske Raymarine-regioner er:

 1. Amerika (Canada, USA, Caribien, Mellemamerika og Sydamerika);
 2. EMEA ("Europa/Mellemøsten/Afrika", som omfatter Storbritannien og EU); og
 3. APAC ("Asien og Stillehavsområdet", som inkluderer Australien og New Zealand).


6.3 - Proces for garanti om bord

For at spørge om, hvordan du får Raymarines garanti om bord bedes du kontakte din lokale certificerede Raymarine-forhandler ved at besøge https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer.

Hvis du har et produkt, der er berettiget til garanti om bord, skal du for at få en service med garanti om bord uden ekstra omkostninger give Raymarine-forhandleren følgende oplysninger, før service påbegyndes:

1 - Gyldigt købsbevis, der bekræfter:

(i) købsdatoen;

(ii) navn og sted for den certificerede Raymarine-forhandler eller autoriserede OEM, hvor du købte produktet;

(iii) Produktets serienummer; og

2 - Gyldigt bevis for installation af en Raymarine-forhandler eller en Raymarine OEM i samme geografiske Raymarine-region, hvor produktet blev købt.

Ethvert produkt, der repareres eller udskiftes under standardgarantien, er dækket i 180 dage fra datoen for returnering fra Raymarine eller i resten af den gældende standardgaranti, alt efter hvad der er længst.


7. Vurdering, service og reparation, der er uden for garantiperiode eller som ikke er dækket af garanti

Raymarine kan efter eget skøn acceptere at vurdere for potentiel service eller reparation af et produkt, der ikke er dækket af standardgarantien. For at få flere oplysninger om at få service eller reparationer, der ikke er omfattet af garantien, bedes du kontakte din lokale Raymarine-forhandler ved at besøge https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer eller kontakte Raymarines kundeservice på https://www.Raymarine.com/support/repair-warranty-and-returns.

Hvis du skal returnere dit produkt til Raymarine, skal dette gøres gennem Raymarines kundeportal på https://customer.flir.com/Repairs. Produkter må kun returneres, når du har modtaget et anmeldelsesnummer. Sørg for at fjerne alt tilbehør og personlige oplysninger (såsom kort med søkort og solskærme) fra produktet. Raymarine påtager sig intet ansvar for mistet tilbehør, der returneres med dit produkt. Sørg for, at alle data (som f.eks. waypoints) er sikkerhedskopieret. Ompak produktet sikkert til forsendelse, og medtag meddelelsesnummeret fra Raymarines kundeportal i pakken, sammen med det produkt, der returneres.

Enhver service eller reparation, der ikke er omfattet af garantien, udført af Raymarine, leveres med en etårig begrænset standardgaranti, der kun dækker dele og arbejdskraft, som begynder fra den dato, hvor Raymarine sender produktet tilbage til kunden.  Ethvert produkt, der sendes til Raymarine til vurdering, men som returneres til kunden uden at være blevet serviceret eller repareret, vil blive returneret i samme tilstand, som det blev modtaget, med forbehold for den slid og brug, der er nødvendig for at vurdere produktet, og det vil ikke have nogen form for garantidækning.  Produkter, der er evalueret, men ikke serviceret eller repareret, bliver pålagt et gebyr for den tid, der er nødvendig til at vurdere produktet som ønsket af kunden, plus omkostningerne ved returforsendelsen.

Alle omkostninger og gebyrer ved enhver evaluering, service eller reparation uden for garantien eller uden garanti er udelukkende kundens ansvar og skal betales til Raymarine på servicetidspunktet. De omkostninger og gebyrer, der skal betales, afhænger af typen af ​​evaluering, service eller reparation og vil blive oplyst, når du bestiller produktet gennem Raymarine-kundeportalen på https://customer.flir.com/Repairs.

Efter afslutningen af evalueringen af den enhed, der kræver service, kan det være nødvendigt at gennemgå de oprindelige omkostninger for reparation, der er oplyst af portalen, og Raymarine vil kontakte kunden for at diskutere detaljer og give et tilbud, som kunden kan acceptere at fortsætte med.

Hvis der ikke er kommunikeret noget svar til Raymarine fra kunden inden for 30 dage, indtræder Raymarine i en yderligere 30-dages henstandsperiode. Hvis der efter denne periode stadig ikke har været nogen kommunikation fra kunden, forbeholder Raymarine sig retten til at skrotte produktet uden pålagte omkostninger eller accepterede krav.

Raymarine er ikke ansvarlig for produkter, der går tabt eller bliver beskadiget under forsendelse, og alle forsendelses-, forsikrings- og toldomkostninger er udelukkende kundens eget ansvar. Raymarine anbefaler kraftigt, at du passende forsikrer ethvert produkt, der returneres til Raymarine til servicering, der ikke er omfattet af garantien. 

Find din nærmeste Raymarine forhandler

Gennemse Raymarines globale netværk af salgs- og serviceforhandlere her.